Number

9951)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin da Ɗaya

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty One
9952)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin da Biyu

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty Two
9953)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin da Uku

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty Three
9954)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin da Huɗu

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty Four
9955)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin da Biyar

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty Five
9956)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin da Shida

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty Six
9957)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin da Bakwai

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty Seven
9958)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin da Takwas

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty Eight
9959)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin da Tara

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty Nine
9960)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Sittin

Nine Thousand Nine Hundred and Sixty

MOBILE APP COMING SOON ON