Number

9941)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Arba'in da Ɗaya

Nine Thousand Nine Hundred and Forty One
9942)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Arba'in da Biyu

Nine Thousand Nine Hundred and Forty Two
9943)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Arba'in da Uku

Nine Thousand Nine Hundred and Forty Three
9944)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Arba'in da Huɗu

Nine Thousand Nine Hundred and Forty Four
9945)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Arba'in da Biyar

Nine Thousand Nine Hundred and Forty Five
9946)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Arba'in da Shida

Nine Thousand Nine Hundred and Forty Six
9947)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Arba'in da Bakwai

Nine Thousand Nine Hundred and Forty Seven
9948)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Arba'in da Takwas

Nine Thousand Nine Hundred and Forty Eight
9949)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Arba'in da Tara

Nine Thousand Nine Hundred and Forty Nine
9950)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Hamsin

Nine Thousand Nine Hundred and Fifty

MOBILE APP COMING SOON ON