Number

81)

Tamanin da Ɗaya

Eighty One
82)

Tamanin da Biyu

Eighty Two
83)

Tamanin da Uku

Eighty Three
84)

Tamanin da Huɗu

Eighty Four
85)

Tamanin da Biyar

Eighty Five
86)

Tamanin da Shida

Eighty Six
87)

Tamanin da Bakwai

Eighty Seven
88)

Tamanin da Takwas

Eighty Eight
89)

Tamanin da Tara

Eighty Nine
90)

Casa'in

Ninety

MOBILE APP COMING SOON ON