Number

21)

Ashirin da Ɗaya

Twenty One
22)

Ashirin da Biyu

Twenty Two
23)

Ashirin da Uku

Twenty Three
24)

Ashirin da Huɗu

Twenty Four
25)

Ashirin da Biyar

Twenty Five
26)

Ashirin da Shida

Twenty Six
27)

Ashirin da Bakwai

Twenty Seven
28)

Ashirin da Takwas

Twenty Eight
29)

Ashirin da Tara

Twenty Nine
30)

Talatin

Thirty

MOBILE APP COMING SOON ON