Number

9991)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Casa'in da Ɗaya

Nine Thousand Nine Hundred and Ninety One
9992)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Casa'in da Biyu

Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Two
9993)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Casa'in da Uku

Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Three
9994)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Casa'in da Huɗu

Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Four
9995)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Casa'in da Biyar

Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Five
9996)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Casa'in da Shida

Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Six
9997)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Casa'in da Bakwai

Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Seven
9998)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Casa'in da Takwas

Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Eight
9999)

Dubu Tara da Ɗari Tara da Casa'in da Tara

Nine Thousand Nine Hundred and Ninety Nine
10000)

Dubu Goma

Ten Thousand

MOBILE APP COMING SOON ON