Kalma (Word)

kwantar da magana

English

abeyance

Hausa

kwantar da magana

Ma'anar Kalma

maganar ta kwanta

Meaning

the matter is in abeyance.

Singular

abeyance

Plural

abeyance

Tilo

kwantar da magana

Jam'i

kwantar da magana

MOBILE APP COMING SOON ON