Kalma (Word)

rushe

English

annihilate

Hausa

rushe

Synonyms (Kalma mafi Alaƙa)

shafe

Ma'anar Kalma

halaka gaba daya; goge. "bam mai sauƙin wannan nau'in zai iya hallaka ko shafe su duka"

Meaning

destroy utterly; obliterate. "a simple bomb of this type could annihilate them all"

Singular

annihilate

Plural

annihilate

Tilo

rushe

Jam'i

rushe

MOBILE APP COMING SOON ON