Kalma (Word)

'yan uwantaka na ya da ƙani

English

brotherhood

Hausa

'yan uwantaka na ya da ƙani

Ma'anar Kalma

alaƙar da ke tsakanin ‘yan'uwa.

Meaning

the relationship between brothers.

Singular

brotherhood

Plural

brotherhood

Tilo

'yan uwantaka na ya da ƙani

Jam'i

'yan uwantaka na ya da ƙani

MOBILE APP COMING SOON ON